Algemene voorwaarden 

1.1. Via de tekst van deze pagina worden gebruikers van onze website op de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden voor gebruik en raadpleging, evenals onze algemene verkoopvoorwaarden in geval van een commerciële relatie. Deze impliceren van de kant van de gebruikers de volledige acceptatie van de genoemde voorwaarden.

1.2. De verkoop en leveringen van te maken producten (hierna de “leveringen”) vallen onder deze algemene verkoopvoorwaarden, behalve in gevallen waarin uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de offerte of in de orderacceptatie. Door dit document verliezen eventuele eerder gepubliceerde algemene voorwaarden die hiervan verschillen hun geldigheid.

1.3. Er wordt van uitgegaan dat deze algemene voorwaarden aan de klant zijn meegedeeld vanaf het moment dat ze op onze site surfen en/of een officiële offerte ontvangen. Ook worden ze als gecommuniceerd beschouwd indien de klant ze eerder heeft ontvangen in de loop van zijn of haar commerciële relatie met ons, alsmede in geval van een geaccepteerde offerte die naar de voorwaarden verwijst.

 

Orderacceptatie en levering

2.1 De inhoud van de levering moet duidelijk worden gespecificeerd in de door de klant geaccepteerde offerte of order. Om als valide te worden beschouwd, moet de order of offerte door beide partijen worden aanvaard, behalve in gevallen waarin, gezien de periodieke aard van de leveringsrelatie, in onderling overleg deze eis is geëlimineerd.

2.2 De levering omvat alleen de materialen en diensten die deel uitmaken van de offerte en/of bestelling, behalve in gevallen waarin, in de bestelling van de klant die door ons is geaccepteerd, aanvullende documentatie, informatie, ondersteuning of service expliciet is opgenomen.

2.3 De details met betrekking tot gewichten, afmetingen, technische specificaties en configuraties die verwijzen naar de producten in catalogi, brochures, folders, productfiches en technische literatuur zijn indicatief en niet bindend, met uitzondering van gevallen waarin wij schriftelijk een gesloten klantspecificatie aanvaarden, die deel moet uitmaken van de door beide partijen geaccepteerde documentatie van de bindende bestelling of offerte.

2.4 Wijzigingen en/of variaties van de omvang, voorwaarden of andere specificaties die een van de partijen kan voorstellen na de acceptatie van de order of offerte, moeten altijd schriftelijk aan de andere partij worden meegedeeld en, om geldig te zijn, door deze partij worden aanvaard.

 

Prijzen en waarderingen

3.1 Tenzij expliciet vermeld, zijn de prijzen van de levering uitgedrukt in nettowaarde, exclusief BTW of andere belastingen, heffingen of kosten, die vervolgens op de factuur in rekening worden gebracht. Transport buiten Nederland is evenmin inbegrepen in de prijs van de levering, noch kosten, noch verzekering, tenzij er een tegengestelde bepaling in de bestelling wordt opgenomen, of er een overeenkomst hierover tussen de partijen bestaat die is afgeleid uit hun commerciële relatie.

3.2 De prijzen vermeld in de offertes zijn onderhevig aan het totale daarin gespecificeerde aankoopvolume en zijn alleen geldig voor de specifieke bestelling waarnaar ze verwijzen. Evenzo gelden de in het aanbod vermelde prijzen uitsluitend in combinatie met de betalingsvoorwaarden die in het aanbod zijn gespecificeerd. Als deze betalingsvoorwaarden worden gewijzigd, kunnen de aanbiedingsprijzen worden herzien.

3.3 De in de offertes uitgedrukte prijzen hebben de daarin aangegeven geldigheid en worden geacht gedurende deze periode onder de in het aanbod vermelde betalingsvoorwaarden te zijn vastgesteld, tenzij de aangeboden levering bestaat uit geïmporteerde apparatuur onderworpen aan valutakoersen of betaling van tarieven en vergoedingen, in welk geval de biedprijs kan worden aangepast op basis van deze variaties. In dat geval zal dat op de offerte worden vermeld.

3.4 Na aanvaarding van de order of offerte door de klant worden de leveringsprijzen als vast beschouwd en kunnen ze niet worden herzien, behalve in de volgende uitzonderingen: a) Als dit wordt overeengekomen in onderling overleg. b) Als de leverings- of acceptatieperiode is vertraagd of opgezegd door een oorzaak die direct of indirect aan de klant is toe te rekenen. c) Als de omvang van de levering is op verzoek van de klant is gewijzigd of er door de klant andere wijzigingen en/of aanpassingen plaatsvinden die de voorwaarden beïnvloeden. d) De prijzen zijn genoteerd in een andere valuta dan de euro en voor zover deze valuta een variatie van de koers ten opzichte van de euro heeft ondervonden vanaf de datum van de bestelling tot de contractuele factureringsdatum. 

 

Betalingscondities

4.1 De offerte of, bij het ontbreken daarvan, de door ons geaccepteerde bestelling van de klant, specificeert de betreffende betalingscondities van de levering, zijnde meestal een percentage bij het formaliseren van de bestelling en de rest na levering, gedekt door een betalingsverzekering. Ook worden betalingsvoorwaarden gehanteerd die eerder zijn gespecificeerd in het kader van een overeenkomst en/of van een voortdurende commerciële relatie tussen de partijen. Deze betalingsvoorwaarden moeten voldoen aan de bepalingen van de Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, en de Wet van 18 april 2017 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen, die maatregelen vaststelt om betalingsachterstanden bij commerciële transacties te bestrijden, zonder in elk geval de daarin vastgestelde maximale termijnen te overschrijden.

4.2 Indien, om redenen buiten onze controle, de levering, ontvangst, montage of inbedrijfstelling is vertraagd, blijven de contractuele betalingsvoorwaarden van kracht.

4.3 In geval van te late betaling door de klant, kunnen we, zonder enige verplichting en vanaf de vervaldag van de betaling, de wettelijke rente over de te late betaling verlangen. De betaling van deze ontslaat de klant niet van de verplichting om de rest van de betalingen te doen onder de overeengekomen voorwaarden.

4.4 In het geval dat de klant vertragingen oploopt in de overeengekomen betalingen, kunnen we de levering of de uitvoering van de bijbehorende diensten voorlopig of definitief opschorten, onverminderd de verplichting van de klant om eventuele verdere betalingen en, in voorkomend geval, aanvullende vergoedingen voor deze opschorting van de levering of uitvoering van de overeengekomen diensten, te voldoen.

4.5 Het ​​indienen van een claim door de klant verleent de klant niet automatisch het recht op opschorting of aftrek van de toegezegde betalingen.

4.6 De materialen en diensten die onderhevig zijn aan de geaccepteerde order of offerte zullen worden verstrekt onder een eigendomsvoorbehoud ten gunste van de leverancier, tot volledige naleving van de betalingsverplichtingen van de klant heeft plaatsgevonden, waarbij deze verplicht is om mee te werken en alle maatregelen te nemen die nodig of redelijk zijn en/of die de levancier voorstelt om haar eigendom over de betreffende materialen te beschermen.

 

Leveringsvoorwaarden

5.1 De levertijd en plaats van levering zijn van toepassing op het materiaal en/of de diensten die zijn gespecificeerd bij de aanvaarding van de order of offerte. Indien de plaats van levering niet is overeengekomen, wordt die gedefinieerd als de door ons aangeduide fabriek of magazijn.

5.2 De leveringstermijn kan worden gewijzigd wanneer: a) De klant niet de nodige documentatie levert voor de uitvoering van de levering. b) De klant wijzigingen in de levering voorstelt die door ons worden geaccepteerd en die een verlenging van de levertijd vereisen. c) Voor de realisatie van de levering essentiële werken van de klant of zijn onderaannemers niet op tijd zijn uitgevoerd. d) De klant de contractuele verplichtingen van de bestelling heeft geschonden, met name die welke betrekking hebben op betalingen. e) Er vertragingen bij de productie of beschikbaarheid van alle of sommige elementen van de levering is opgetreden door redenen die niet direct aan ons kunnen worden toegeschreven, inclusief gevallen van overmacht zoals beschreven in de betreffende wetgeving en in de overeenkomstige clausule van deze voorwaarden. f) De klant de orderlevering eenzijdig heeft opgeschort. In de genoemde gevallen heeft de gewijzigde leveringstermijn geen invloed voor de overeengekomen betalingscondities.

 

Transport, inspectie en ontvangst

6.1 Indien de klant ervoor kiest om de overeengekomen levering niet te ontvangen zoals overeengekomen en er geen overeenstemming is bereikt met de leverancier over het vertragen van de levering, kan de leverancier de goederen opslaan in het eigen magazijn of, indien dat redelijkerwijs beter is, op een andere locatie. Alle eventuele kosten die worden veroorzaakt door opslag, transport, etc. komen daarbij voor rekening van de klant, die ook alle risico’s draagt ​​die het opgeslagen materiaal kan lopen.

6.2 Zodra de levering is ontvangen, verifieert de klant de inhoud binnen een periode van maximaal 5 werkdagen na ontvangst om te controleren op mogelijke defecten en/of fouten die aan ons kunnen worden toegeschreven, en communiceert, in voorkomend geval, op een manier onmiddellijk de constatering ​​van deze defecten en/of fouten.

6.3 Behalve in het geval dat ontvangstbewijzen zijn opgesteld onder voorwaarden en data die zijn overeengekomen tussen de partijen wordt de levering na 5 dagen zonder een schriftelijke communicatie over mogelijke defecten en/of fouten, geacht te zijn aanvaard, beginnend met de datum van aflevering.

 

Reclamaties

7.1 Er worden geen retouren van materialen geaccepteerd zonder voorafgaande wederzijdse overeenkomst tussen de partijen. Er wordt een periode van 5 dagen vastgesteld sinds de levering door de klant is ontvangen, zodat hij ons op de hoogte kan stellen van zijn voornemen om een retourzending te doen en de rechtvaardiging hiervan, en met ons in voorkomend geval de retourprocedure kan overeenkomen. Eventuele claims moeten schriftelijk worden ingediend.

7.2 Retourzendingen of zendingen van materiaal naar onze faciliteiten, hetzij voor betaling, vervanging of reparatie, moeten altijd worden betaald, tenzij anders overeengekomen.

 

Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van de leverancier, zijn agenten, werknemers, onderaannemers en leveranciers voor claims die voortvloeien uit de nakoming of schending van de aangegane verplichtingen, zal de totale contractuele prijs als geheel niet overschrijden en omvat in geen geval schade als gevolg van gederfde winst, verlies van omzet, productie of gebruik, kapitaalkosten, inactiviteitskosten, vertragingen en claims van klanten van de klant, verlies van verwachte besparingen, arbeid, verhoogde bedrijfskosten of enige speciale, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook, uiteraard ten alle tijden in lijn met de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. De beperking van aansprakelijkheid in deze clausule prevaleert boven alle andere in enig ander contractueel document dat daarmee eventueel in tegenspraak is, tenzij een dergelijke bilaterale overeenkomst onze aansprakelijkheid in grotere mate beperkt.

8.2 In het geval dat door overmacht de leverancier geheel of gedeeltelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen na te komen, wordt de nakoming van de betrokken verplichting(en) opgeschort, zonder enige verantwoordelijkheid, voor de tijd dat die redelijkerwijs noodzakelijk is, afhankelijk van de omstandigheden. Als overmacht wordt gezien elke oorzaak of omstandigheid buiten redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot, stakingen door leveranciers, onderaannemers, transportondernemingen en dienstverleners, leveringsfouten van derden, systeemstoringen, natuurrampen, overstromingen, rellen, arbeidsconflicten, sabotage, handelingen of interventies van van de overheid of instanties, storingen, etc., evenals andere oorzaken van overmacht voorzien in de betreffende wetgeving die onze activiteiten direct of indirect beïnvloedt.

 

Vertrouwelijkheid

10.1 De partijen zullen alle documenten, gegevens, materialen en informatie die door een van hen aan de ander zijn verstrekt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekendmaken, noch gebruiken voor enig ander doel dan naleving en ontwikkeling van de levering, tenzij eerder schriftelijk overeengekomen met de andere partij. De vertrouwelijkheidsverplichting die hiermee wordt aangegaan, blijft ook geldig na de datum van beëindiging van de commerciële en/of commerciële relatie tussen de partijen.

10.2. De basisgegevens van producten en/of de naam van de organisatie van de klant of eindgebruiker kunnen door de leverancier worden genoemd als onderdeel van haar commerciële referenties, maar in geen geval kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Bovenstaande altijd in lijn met ons privacybeleid, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Intellectueel en industrieel eigendom

9.1 Het intellectuele en/of industriële eigendom van de offerte, in al zijn aspecten, en de daarbij behorende informatie, evenals die van materialen, onderdelen, documentatie, plannen, tekeningen, “software”, etc., behoren aan de leverancier. Het gebruik door de klant is uitdrukkelijk verboden voor andere doeleinden dan strikte uitvoering van de order, evenals de volledige of gedeeltelijke openbaarmaking, kopie of gebruik ten gunste van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

9.2 Ook beschermd door de huidige wetgeving inzake intellectueel eigendom zijn logo’s, merken, teksten, foto’s, video’s of grafisch en/of ontwerpmateriaal van de leverancier, waarmee het gebruik ervan door de klant voor andere doeleinden die niet de strikte uitvoering van de order behelzen, strikt is verboden, evenals de volledige of gedeeltelijke openbaarmaking, kopie of gebruik ten gunste van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

9.3 Vrijgesteld van bovengenoemde beperkingen zijn discrete verwijzingen naar de leverancier of zijn merk(en) bij gerealiseerde projecten en/of leveringen met een grote zichtbaarheid voor het publiek, in geval dat de leverancier hierin een toepassing ziet. Dit omvat bijvoorbeeld, maar is niet beperkt tot, een discrete maar zichtbare identificatie, bijvoorbeeld een sticker van maximaal 10 cm hoog, waarin de leverancier van het project wordt geïdentificeerd en die de klant het recht geeft om gratis de permanente after sales service ervan te ontvangen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Door op “versturen” te clicken accepteer ik het privacy statement.